หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับสาขา
 

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

 

 

         สาขาวิชาการตลาด ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขที่ ศธ. 0506(1)/19015 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549    ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญการตลาดยุคใหม่ เป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ และคุณธรรม เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  อีกทั้งเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มองเห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จัดให้มีการส่งเสริมให้คนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศมีความต้องการทำธุรกิจมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนคนไทย อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป                                                                                                                        

 

 

ปรัชญา

 

 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง ดังปรัชญาที่ว่า  “ใส่ใจความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาตน เป็นคนเท่าทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

“ มุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ  ทักษะด้านการตลาด  เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ  มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

 

พันธกิจ

 

 

                1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
                2.สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
                3.บริการวิชาการด้านวิชาชีพทางการตลาดให้กับชุมชนนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
                4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานของสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.