หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา   >   สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
ปรัชญา
                มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง ดังปรัชญาที่ว่า

“ใส่ใจความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาตน เป็นคนเท่าทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม”

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
 
1. มีความรู้ด้านการตลาด สามารถเลือกเครื่องมือเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านการตลาดดิจิทัล และนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนดำเนินงานทางธุรกิจได้
2. วิเคราะห์ผลกระทบทางการตลาดที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาด ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และการเลือกใช้แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทางธุรกิจได้
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารงานทางด้านธุรกิจได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
6. หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่อ
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในวิชาชีพต่อตนเองและสังคม
8. มีจิตอาสาในการช่วยพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงสร้างหลักสูตรวิชา รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         จำนวนไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                        จำนวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                         จำนวนไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                     จำนวนไม่น้อยกว่า      39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                              จำนวนไม่น้อยกว่า      36 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                                               จำนวนไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                 จำนวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 นักสื่อสารเนื้อหาคอนเทนต์ 
2 นักการตลาดดิจิทัล 
3 นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  
4 ผู้ดูแลระบบโซเชียลมีเดีย 
5 นักวางแผนโฆษณาการตลาดดิจิทัล  
6 นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล  
7 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล  
8 นักปฏิบัติการอีคอมเมิร์ซ  
9 ธุรกิจส่วนตัวด้านการตลาดดิจิทัล  
10 นักจัดกิจกรรมทางการตลาดดิจิทัล   
11 ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์  

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.