หน้าแรก เกี่ยวกับสาขา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อสาขา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
  รองคณบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ
  รักษาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ.
  บธ.บ.
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  บธ.ม. บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สุนทรีย์ สองเมือง
  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    อาจารย์สุนทรีย์ สองเมือง
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี พึงวัฒนานุกูล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี พึงวัฒนานุกูล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศ.ม. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ทัศนา หงษ์มา
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    อาจารย์ทัศนา หงษ์มา
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    อาจารย์ปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์
  วุฒิการศึกษา
  ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  บธ.ด.    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังศึกษาอยู่)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    รองศาสตราจารย์ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปุณณพศ ดารารัตน์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    อาจารย์ปุณณพศ ดารารัตน์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.          บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการเงิน         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  บธ.ม.          Msc International Marketing             University of Sussex
                        
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.ปริตภา รุ่งเรืองกุล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    ดร.ปริตภา รุ่งเรืองกุล
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    อ.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.